PHP

Ý tưởng

Thiết lập và thu thập tất cả các thông tin liên quan

Thảo luận và làm việc nhóm

Các phân tích tiền khả thi

Sơ phác Ý tưởng

Trình bày Ý tưởng

Thiết kế sơ bộ

Quy hoạch không gian

Các yêu cầu cơ sở hạ tầng

Mặt bằng tổng thể 1/500

Mặt bằng tầng, mặt cắt sơ bộ

Bao quát hình thức công trình

Thiết kế cơ sở

Phối hợp với kết cấu và MEP

Các bản vẽ mặt bằng tầng, mặt đứng, mặt cắt

Bản vẽ phòng cháy chữa cháy

Thông báo

Phát triển thiết kế

Phối hợp với các tư vấn kỹ thuật và dự toán

Các mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt thể hiện kích thước

Đầy đủ các chi tiết và bảng thống kê của tất cả các hệ thống kiến trúc liên quan

Các thống kê về vật liệu hoàn thiện, màu sắc, bảng vật liệu mãu

Tiêu chí kỹ thuật

Hồ sơ thầu

Hỗ trợ khách hàng công việc chuẩn bị hộ sơ thầu

Hồ sơ thi công

Thống nhất các bản vẽ sau cùng

Các bản vẽ thi công với đầy đủ chi tiết

Bao quát các thống kê về vật liệu hoàn thiện và màu sắc

Hỗ trợ khách hàng trong việc chuẩn bị dự toán/ kinh phí.

Giám sát tác giả

Phát hiện và báo cáo các thay đổi về thiết kế

Hỗ trợ khách hàng trong quy trình kiểm tra và phê duyệt (vật liệu, thiết bị,…)

Giám sát và kiểm soát chất lượng