PHP

Mục tiêu là tạo ra một môi trường đô thị hấp dẫn, đảm bảo chức năng và an toàn liên kết các tòa nhà , không gian và các hoạt động.

Chúng tôi cung cấp dịch vu thiết kế quy hoạch gồm các giai đoạn sau:

Bước 1 - Ý tưởng

Các khảo sát ban đầu, phân tích khả thi

Thảo luận và làm việc nhóm

Sơ phác Ý tưởng

Trình bày Ý tưởng

Bước 2 - Thiết kế sơ bộ

Chọn lựa phương án

Phối hợp với các bộ môn kỹ thuật liên quan

Bản vẽ hiện trạng và sơ đồ vị trí

Sơ đồ quy hoạch không gian, kiến trúc, cảnh quan

Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, sử dụng đất

Thuyết minh

Bước 3 - Phát triển

Các bản vẽ cuối cùng đúng tỷ lệ thể hiện tất cả các thông tin liên quan

Phối cảnh tổng quát

Bao quát quy hoạch sử dụng đất

Tờ trình thẩm định phê duyệt đồ án

Nhiệm vụ quy hoạch

Quy định quản lý xây dựng dựa vào chi tiết quy hoạch tổng thể